alt text

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van The Greenery B.V., op haar brand websites, te weten Tomatenzwerge, Sweet and Sunny, Sweet Sensation, Solentes en op de websites van haar dochterondernemingen, daaronder begrepen JH Wagenaar, Hagé International, Naturelle, Dijco, E. van den Berg, Hollander, Hoogsteder, Blue Sky Cargo, Coforta en Dalice (hierna gezamenlijk aan te duiden als: ‘The Greenery’).  

The Greenery heeft haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie die u aantreft op haar website, kunnen onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden.

The Greenery is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor direct en /of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de door The Greenery verstrekte informatie. Daarnaast is The Greenery op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om de website van The Greenery te kunnen raadplegen.

De informatie op de website van The Greenery wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

The Greenery behoudt zich alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie. Behoudens voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, is het niet toegestaan informatie op deze website te verveelvoudigen, te downloaden of openbaar te maken of te verspreiden, ongeacht in welke vorm of op welke wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Greenery of haar licentiegevers.

Voor zover de website van The Greenery hyperlinks bevat van andere websites, staat The Greenery niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.